Trường kinh doanh quốc tế – Môi trường học mới đối với giới trẻ