Thạc sĩ kinh tế luôn được chào đón với nhà tuyển dụng